Polityka Prywatności – RODO

Załącznik nr 2
Do Polityki Ochrony Danych Osobowych
Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku, ul. Hetmańska 8, 15-747 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora Adama Jakoniuka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Leontyny Jakoniuk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pspnwsp@gmail.com bądź telefonicznie: 85 74201199.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji nauki w Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.
4. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celach prawidłowego realizowania zawartej umowy, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte w umowie.
5. Informuję, że Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępniane firmom z którymi współpracuje administrator w celu prowadzenia dokumentacji oraz prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji nauki w Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podsatwowa w Białymstoku.