Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

 

                                                                                   Regulamin rekrutacji

                                                                     Świat Ucznia PSP w Białymstoku                  

 1.  Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

a) złożenie podania o przyjęcie ucznia do szkoły z określeniem do której klasy,

b) rozmowa z rodzicem,

c) rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem,

d) złożenie karty zgłoszenia,

e) dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów:

- opinii nauczyciela przedszkola lub szkoły,

- gotowości szkolnej wydanej przez nauczyciela kl. „0”

- wykazu ocen lub ocenę opisową za I semestr,

- świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,

- opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

f) podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych,

g) podpisanie oświadczenia o braku posiadania opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie wczesnego wspomagania,

2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsca dla przedszkolaków Przedszkola Świat Zucha w Białymstoku oraz rodzeństwa dzieci uczących się w Świat Ucznia PSP w  Białystok.

3.Uczniowie, którzy chcą przenieść się do szkoły w ciągu roku szkolnego zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w ciągu 5 dni od daty złożenia podania o przyjęcie do szkoły:

a) opinii od wychowawcy,

b) wykazu ocen za I semestr

c) świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,

d) rozmowa kwalifikacyjna z Uczniem,

e) ewentualnych opinii lub orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

5. Brak dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy bądź odrzuceniem podania o przyjęcie do szkoły.