Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

UMOWA nr ………../………

O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

w  Świat Ucznia Prywatnej Szkole Podstawowej

w Białymstoku

Zawarta w dniu ……../……./…….. pomiędzy:

Adamem Jakoniukiem jako organem prowadzącym Świat Ucznia Prywatną Szkołę Podstawową
w Białymstoku wpisaną do rejestru szkół niepublicznych z dnia 12.12.2011 roku pod numerem EDU – V.4430.91.2011 działającego w jego imieniu Dyrektora Szkoły,

zwanego dalej Szkołą

 

a                                                                                                            

Rodzicem/Opiekunem Prawnym ucznia                                          

………………………………………………………………………………………………………………………

Panią/ Panem

…………………………………………………………………………………………….....……........................

Legitymującym się Dowodem Osobistym (Seria/NR)……………………………………………..................

Adres zameldowania: ….. - ….. ……………………………ul:……………………………………….............

Adres zamieszkania: ….. - ….. .……………………………ul:………………………………………………...

telefon domowy ………………………telefon komórkowy…………………………………..........................

e-mail:…….………………………………………………………………………………………........................

dalej zwanym Rodzicem/Opiekunem Prawnym.

 • § 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Rodzic / Opiekun Prawny oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do opieki nad Uczniem:

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………...........................................

Data Urodzenia/Pesel  dziecka………………………………………………………………………………….

Dalej zwanym Uczniem.

 • § 2

 

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej
  z uwzględnieniem Podstawy programowej dla szkół podstawowych określonej przez Ministra właściwego do spraw edukacji oraz innych usług opisanych w niniejszej umowie.
 1. 2. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia Uczniowi:

2.1. Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od 7:00 do 17:00;

2.2. Bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć;

2.3.Realizowania programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagadnień wybiegających poza podstawowy program.

2.4. Nauczania języków obcych:

 2.4.1. obowiązkowego języka angielskiego w zwiększonym wymiarze 1 godziny dydaktycznej od klasy II ;

 2.4.2. dodatkowego języka nowożytnego do wyboru w wymiarze 2 godzin dydaktycznych od klasy III. Wybór drugiego języka nowożytnego zostanie dokonany na podstawie złożonych przez Rodziców / Opiekunów Prawnych deklaracji. Wybrany zostanie język wskazany w największej liczbie deklaracji.

2.5.  Prowadzenia przedmiotu wychowania fizycznego na obiektach przeznaczonych do realizacji danego typu zajęć sportowych (na basenie, sali gimnastycznej).

2.6. Możliwości uczestnictwa w kołach zainteresowań rozwijających zdolności Ucznia,  zaplanowanych i prowadzonych przez szkołę w danym roku szkolnym.

2.7. Optymalnych warunków potrzebnych do wszechstronnego rozwoju wiążących się z indywidualnym podejściem do każdego Ucznia oraz możliwości utrwalania i poszerzania jego wiedzy poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi.

2.8. Możliwości korzystania z profesjonalnie wyposażonych sal przedmiotowych, sali komputerowej oraz wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego i multimedialnego.

2.9.  Opieki pedagogiczno- psychologicznej.

 1. 3. Szkoła zapewnia, że klasy będą liczyły do 20 – stu uczniów.

    3.1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości    uczniów w klasie.

 1. 4. Zakres świadczonych przez Szkołę usług określonych niniejszą umową nie obejmuje:

4.1. Wyżywienia Ucznia w postaci zapewnienia mu obiadu z zastrzeżeniem, że Szkoła umożliwia Uczniom korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej za dodatkową opłatą;

4.2. Wycieczek szkolnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach i innych);

4.3. Innych dodatkowych zajęć;

4.4. Wycieczek zagranicznych;

4.5. Wyjazdów na „zieloną szkołę”;

4.6. Stroju szkolnego, w przypadku uznania przez Radę Pedagogiczną, że jest on obowiązkowy; 

4.7. Wyprawki szkolnej oraz podręczników;

4.8. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 • § 3

 

OPŁATY

 

 1. Szkoła pobiera jednorazową stałą opłatę (wpisowe) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Nie podlega ona zwrotowi niezależnie od przyczyn rozwiązania niniejszej umowy, z wyjątkiem nie utworzenia klasy.
  • Opłatę należy uiścić w przeciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy;
  • W przypadku nie uregulowania należności w wyznaczonym terminie , umowa przestaje obowiązywać
 1. 2. Szkoła pobiera opłatę czesnego w wysokości 100 zł za  miesiąc-  przez cały cykl kształcenia (osiem lat).

2.1.Opłata czesnego obowiązuje w miesiącach : IX –VI (10 miesięcy w skali roku)

2.2 Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

 1. 3. Rodzic dokonuje płatności na konto bankowe 38 8063 0001 0100 0240 5605 0001

 

 • § 4

 

INNE USTALENIA

 

 1. 1. Rodzice / Opiekunowie Prawni zobowiązani są do:

1.1. Zakupu podręczników;

1.2. Zakupu stroju szkolnego, jeżeli uznany zostanie przez Radę Pedagogiczną za obowiązkowy; 

1.3. Zakupu strojów gimnastycznych;

1.4. Do opłacenia kosztów dojazdu na wycieczki szkolne;

1.5. Do opłacania zajęć dodatkowych, z których korzysta Uczeń szkoły;

1.6. Do opłacania kosztów związanych z wyżywieniem, z którego korzysta Uczeń szkoły.

 

 

 • § 5

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. 1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione przez Ucznia na teren Szkoły, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.
 1. 2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.
 1. 3. Rodzice / Opiekunowie Prawni są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez Ucznia w mieniu Szkoły lub w mieniu i na osobie innego ucznia (uczniów).

 

 

 • § 6

 

OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas określony obejmujący okres kształcenia na poziomie szkoły podstawowej.
 1. 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w następujący sposób:

2.1. W drodze złożenia 1 - miesięcznego pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron z zastrzeżeniem, aby koniec okresu wypowiedzenia nie przekroczył końca każdego semestru bieżącego roku szkolnego. Okres 1 - miesięcznego wypowiedzenia upływa z końcem następującego kolejno miesiąca.

2.2. Bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Rodzice / Opiekunowie Prawni rażąco naruszają Umowę lub Regulamin Szkoły, bądź gdy zachowanie Ucznia stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa innych osób w Szkole;

2.3. przed upływem okresu jej obowiązywania na jaki została zawarta w sytuacjach: skreślenia   Ucznia z listy zgodnie z postanowieniami statutu oraz regulaminu szkoły.

 • § 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Strony zobowiązują się do rozpatrywania spraw polubownie.
 1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 1. 3. Rodzice / Opiekunowie Prawni oświadczają, że zapoznali się i akceptują Statut Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku;
 1. 4. Rodzice / Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na publikacje wizerunku Ucznia w materiałach, mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku;
 1. 5. W przypadku gdy rodzic nie wyraża zgody na publikację wizerunku dziecka o którym mowa
  w §7 pkt.4 zobowiązany jest złożyć oświadczenie na piśmie.
 1. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_______________________                                                                       ___________________

Rodzice / Opiekunowie Prawni