Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

STATUT

Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa

w Białymstoku


ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

 

 1. Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku, zwana dalej szkołą, jest niepubliczną ośmioklasową szkołą podstawową, prowadzoną na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r poz 59 i 949) zwanej dalej ustawą.
 1. Nazwa szkoły brzmi: Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Adam Jakoniuk zam. Białystok, ul. Pogodna 37A/39
 1. Siedziba szkoły znajduje się w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 8.
 • 2
 1. Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalno ścią szkoły sprawuje Adam Jakoniuk jako organ prowadzący.
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkoł ą jest Podlaski Kurator Oświaty.
 1. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii już rozstrzygniętych w statucie.
 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 • 3

 

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat (klasy 1 – 8).
 1. W szkole może być prowadzony także oddział przedszkolny, tzw. „zerówka”, dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkoła może posiadać imię, sztandar i godło.

2

 1. Imię, sztandar i godło ustala i nadaje szkole organ prowadzący z własnej inicjatywy lub na wniosek którego ś z organów szkoły.

ROZDZIAŁ II.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 4

 

 1. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa o światowego.
 1. Dobro ucznia jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę.
 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na terenie szkoły jest prowadzona w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 • 5
 1. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom mo żliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 1. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także poprzez organizację ró żnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz w granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną.
 1. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej ukończenia.
 1. Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej zapewnia wykonanie celów i zada ń wynikających z przepisów prawa:
 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i wychowania przedszk olnego w oddziale przedszkolnym,
 1. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola,

3

 1. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów obowi ązujące w szkołach publicznych,
 1. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
 1. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 1. W zakresie działalności wychowawczej szkoła:
 1. wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
 1. wspomaga ucznia w jego naturalnym i spontanicznym rozwoju,
 1. wdraża uczniów do dyscypliny, sumienno ści i odpowiedzialności w realizacji zadań

rozwojowych,

 1. udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez stały kontakt wychowawcy z uczniami i ich rodzicami oraz opiekę pedagoga szkolnego,
 1. przygotowuje uczniów do aktywnego życia we współczesnym  świecie,

f)) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i sprawiedliwości,

 1. umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 1. Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej rodzicami, nauczyciele - zwani dalej nauczycielami oraz wychowawcy świetlicy, pedagog i pracownicy niepedagogiczni szkoły tworzą społeczność szkolną dbającą o dobre imię i interes szkoły.
 1. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorz ądzie Uczniowskim.
 1. Realizacja celów szkoły mo że być wspierana, na warunkach uzgodnionych z dyrektorem i organem prowadzącym, przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.
 • 6

 

 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne (religia, WDŻ)
 • zajęcia rewalidacyjne,

4

 • zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 1. Realizacja celów i zada ń szkoły następuje poprzez:
 1. a) integrację wiedzy nauczanej przez:
 • kształcenie zintegrowane w klasach I-III;
 • bloki przedmiotowe;
 • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno – obywatelsk ą oraz wychowanie do życia w społeczeństwie;
 1. b) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: - pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości;

- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności; - wpajanie zasad kultury życia codziennego;

 1. prowadzenie lekcji religii lub/i etyki w szkole,
 1. pracę pedagogów szkolnych wspomagan ą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
 1. naukę języków obcych przez cały cykl kształcenia w szkole p odstawowej,
 1. możliwość udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontaria tu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 1. dopuszcza się realizację dwóch godzin wychowania fizycznego w formie:
 • zajęć sportowych;
 • zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
 • zajęć tanecznych;

Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły

 • 7

 

 1. Realizacja celów szkoły mo że być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.
 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z

obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególno ści:

 1. zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych podczas zbiorowych wyjść poza teren szkoły i w czasie wycieczek,

5

 1. nakłada na nauczyciela obowiązek aktywnego pełnienia dyżurów, zatwierdzanych przez Dyrektora w harmonogramie, wywieszonym w pokoju nauczycielskim,
 1. zobowiązuje nauczyciela do zgłaszania dyrektorowi wszelkich zagrożeń zdrowia i życia ucznia,
 1. zgłasza Policji Drogowej autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej,
 1. omawia zasady bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
 1. zapewnia pobyt w świetlicy szkolnej uczniom klas I – III w grupach wy chowawczych 25-osobowych,
 1. zapewnia szkolenie pracowników w zakresie bhp,
 1. dostosowuje stoliki uczniowskie, krzesła i innego rodzaju sprzęt szkolny do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
 1. systematycznie omawia przepisy ruchu drogowego, realizuje kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadza egzaminy na kartę rowerową,
 1. zapewnienia uczniom warunki do spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.
 1. Zadania opiekuńcze realizowane są w oparciu o następujące zasady bezpieczeństwa:
 • za bezpieczeństwo uczniów podczas zaj ęć obowiązkowych, pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,
 • za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw mi ędzylekcyjnych i przed lekcjami odpowiada nauczyciel dyżurujący,
 • nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, boisku lub innych wyznaczonych miejscach, za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w klasie w czasie przerw odpowiedzialny jest nauczyciel, który ich tam pozostawił,
 • za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku ko ńczącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,
 • za bezpieczeństwo uczniów przebywaj ących w szatni przed lekcjami odpowiada Rodzic,
 • nauczyciele odbywający ostatnią lekcję w klasach I-III zobowiązani są do sprowadzenia uczniów do świetlicy szkolnej,
 • za bezpieczeństwo uczniów przebywaj ących na wycieczce poza szkołą odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Szczegółowe zasady sprawowania opieki na wycieczkach szkolnych regulują odrębne przepisy,

6

 • wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie,
 • opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków ro dzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.
 • 8.

 

 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielan ą przez pedagoga szkolnego, ewentualnie innych specjalistów taki jak psycholog i Poradni ę Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku w formie:
 1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwo jowymi,
 1. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
 1. spotkań terapeutycznych,
 1. zajęć z preorientacji zawodowej.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 • 9

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi.

 

 1. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 1. 3. Dziecko należy odebrać do czasu zakończenia pracy świetlicy szkolnej:
 • Rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie i przyczynie ewentualnego spó źnienia.
 • W przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spó źnieniu, nauczyciel podejmuje prób ę telefonicznego kontaktu z rodzicami.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko ocze kuje na ich przybycie w świetlicy szkolnej przez jedną godzinę.

7

 • Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH ZADA Ń

 • § 7
 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców - w przypadku jej utworzenia.
 • 8

 

 1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz ądu Uczniowskiego zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecno ści co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarz ądza się głosowanie tajne.
 1. Posiedzenia organów s ą protokołowane.
 1. Uchwały organów szkoły sprzeczne ze statutem szk oły lub innymi przepisami prawa są

zawieszane lub uchylane przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ szkoły, który uchw ałę podjął.

 1. Opinie organów szkoły w sprawach okre ślonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.
 1. Nieuwzględnienie opinii organu szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub Radę

Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust.5 stosuje si ę odpowiednio.

 • § 9

1.Organy szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w ka żdej sprawie dotyczącej szkoły i przedstawiania ich właściwym adresatom.

 1. 2. Organy szkoły - z wyjątkiem dyrektora - nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.

8

Dyrektor

 • 10

 

 1. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje organ prowadzący.
 1. W zakresie dyscypliny pracy dyrektor ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym.
 • 11
 1. 1. Zadania dyrektora szkoły:

Dyrektor kieruje działalnością szkoły i oddziału przedszkolnego i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególno ści Dyrektor:

 1. a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

 1. c) prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
 • wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 1. d) dysponuje środkami finansowymi szkoły - wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczony decyzją organu prowadzącego, gospodaruje majątkiem szkoły i dba o powierzone mienie,
 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłow ą realizacją zadań zleconych nauczycielom, kontroluje dokumentację pedagogiczną nauczycieli klas I-III oraz IV-VIII
 1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 1. współdziała ze szkołami wy ższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 1. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególno ści organizacji harcerskich, których celem statutowy m jest działalność

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

9

 1. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, odpowiada za prawidłowo sporządzoną dokumentację w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 1. współpracuje z  piel ęgniarką szkolną i  osobami  sprawującymi  profilaktyczną opiekę

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

 1. opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia: - plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły,

- harmonogram obserwacji

- organizację roku szkolnego

 1. dokonuje wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły oraz skreśleniem ucznia z listy uczniów,
 1. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieni ężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz stypendiów w ramach zatwier dzonego preliminarza (w porozumieniu z organem prowadzącym)
 1. zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,
 1. zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój szkoły, dyscyplina nauki, bhp), organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 1. dopuszcza do użytku programy nauczania.
 1. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 1. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień

awansu nauczyciela kontraktowego,

 1. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
 1. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji  z

działalności wychowawczej, opiekuńczej i nauczania oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadan ą dokumentacją,

 1. w) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu szkoły.

2.Dyrektor może powoływać nauczycielskie zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

10

3.Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
 1. przydzielania nagród oraz wymierzania kar porz ądkowych.

Zadania wicedyrektora

 • § 12.
 1. 1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki .
 1. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególno ści przejmuje zadania Dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 1. Zadania wicedyrektora szkoły:
 1. pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
 1. kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli i wychowawców, szczególnie w klasach I-III,
 1. organizuje zastępstwa nauczycieli,
 1. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w zakresie określonym przez dyrektora szkoły,
 1. pełni bieżący nadzór nad cał ą szkołą,
 1. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo - opiekuńczego w całej szkole,
 1. ma prawo pełniąc dyżur pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
 1. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagró d i wyró żnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpo średnim przełożonym,
 1. Wicedyrektor szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
 • sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych klas;
 • poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpo średnim przełożonym;

11

Zadania organu prowadzącego szkołę

 • 13

 

 1. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególno ści:
 • zapewnienie warunków działania szkoły, w tym be zpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • zapewnienie warunków umo żliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz za dań inwestycyjnych w tym zakresie,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły,
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilak tycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zada ń statutowych,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • organ prowadzący, wspólnie z dyrektorem szkoły, decyduje w sprawa ch:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; decyduje o liczbie ich zatrudnienia,
 1. przydzielania nagród oraz wymierzania kar porz ądkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 1. przyznawania nagród pieni ężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza.

Rada Pedagogiczna

 • 14

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizacje planu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem opiniodawczym i doradczym dyrektora.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą : dyrektor, wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz pedagog szkolny.

12

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 1. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, za zgodą dyrektora, zaproszeni goście wyłącznie z głosem doradczym.
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek organu pro wadzącego.
 1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej zapadają w formie uchwał zwykłą większością

głosów  przy obecno ści co najmniej połowy jej członków.

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są przez dyrektora szkoły co najmniej trzy razy w roku szkolnym: przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w celu dokonania klasyfikacji i promocji uczniów.
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mog ą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Opinie Rady Pedagogicznej w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie 14 dni.
 1. Nieuwzględnienie opinii Rady Pedagogicznej przez organ prowadzący lub dyrektora wymaga uzasadnienia na piśmie.
 1. Rada Pedagogiczna nie może reprezentować szkoły na zewnątrz.
 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
 1. określanie kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 1. przygotowanie projektu statutu albo jego zmian,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikac ji i promocji uczniów;
 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 1. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 1. opracowanie i przyjęcie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 1. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
 1. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
 1. uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
 1. ustalenie warunków i zasad przyznawania wyró żnień w klasach I-VIII,
 1. wyrażenie opinii dotyczącej programów nauczania

13

 1. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spr aw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

Rada Rodziców

 • 15

 

 1. W szkole może działać Rada Rodziców, która jest organem reprezentuj ącym społeczność

rodziców. Utworzenie Rady Rodziców ma na celu umo żliwienie rodzicom wyrażania opinii o działalności szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.

2.Rada Rodziców jest wybierana na pocz ątku każdego roku szkolnego na pierwszych wywiadówkach klasowych. Z ka żdej klasy do składu Rady wybiera się jedną osobę. Wybór następuje w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy rodziców danej klasy ( jeden uczeń = jeden rodzic).

 1. Zadania Rady Rodziców:
 1. opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 1. występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 1. Rada Rodziców działa poprzez podejmowanie uchwał, w ysuwanie postulatów i wniosków w czasie swoich posiedzeń.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalno ści. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły oraz prawem oświatowym.

Samorząd Uczniowski

 • 16

 

 1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, który jest organem reprezentuj ącym społeczność uczniów szkoły. Zasady wyboru przedstawicieli klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy i zakres jej działalności określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
 1. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażanie opinii o działalności szkoły oraz branie aktywnego udziału w jej życiu.
 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego winien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

14

 1. Władzami samorządu są:
 1. na szczeblu klas: rady klasowe,
 1. na szczeblu szkoły: rada uczniów.
 1. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.
 1. Dyrektor jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Samorządu

Uczniowskiego oraz zwołania zebrań uczniów poszczególnych klas w celu wybrania przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.

 1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. dokonywanie zmian regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 1. występowanie do władz szkoły z inicjatywami dotyczącymi życia szkoły,
 1. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
 1. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi mo żliwościami organizacyjnymi. Organizowanie wyżej wymienionej działalności wymaga porozumienia z dyrektorem.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególno ści realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programami nauczania,
 1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 1. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
 1. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 1. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, po uprzednim porozumieniu się w takich sprawach z dyrektorem szkoły.
 1. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 1. Dyrektor ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne postanowienie Samorządu Uczniowskiego jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

15

 • § 17

Formy współdziałania oraz rozstrzyganie spraw sporn ych

 1. Organy szkoły ściśle ze sobą współpracuj ą poprzez swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji zawartych w swoich regulaminach, a określonych ustawą Prawo oświatowe, zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych, planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z organów maj ąc na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, ich dobro i bezpiecze ństwo, a także jakość pracy szkoły, w szczególno ści:
 1. a) Dyrektor szkoły gwarantuje przebieg informacji między organami szkoły;
 1. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
 1. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej;
 1. organy szkoły współdziałaj ą ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 1. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.
 1. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły oraz sposob ów rozwiązywania sporów miedzy nimi:
 1. dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 1. dyrektor szkoły jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
 1. wnoszone sprawy dyrektor szkoły rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 1. W sprawach sporu pomiędzy uczniem a nauczycielem ustala się następującą procedurę

działania:

 1. a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy,

16

 1. wychowawca przedstawia sprawę zainteresowanemu nauczycielowi i rozstrzyga kwestie sporne,
 1. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora lub dyrektora, których decyzje nie podlegają odwołaniu.
 1. W przypadku niewygaszenia sporu lub konfliktu pomiędzy organami szkoły przez dyrektora szkoły funkcje mediacyjną przejmuje organ prowadzący, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór. Zadaniem mediatora jest złagodzenie s poru i doprowadzenie do zgody.
 • 18

 

 1. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców obej mują w szczególno ści:
 1. zapoznanie rodziców z wewn ątrzszkolnym systemem oceniania,
 1. przekazywanie na prośbę rodzica w formie ustnej lub pisemnej rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności szkolnych,
 1. przekazywanie dyrektorowi zgłoszonych przez rodziców uwag dotycz ących funkcjonowania szkoły oraz pracy nauczycieli i wychowawców.
 1. Spotkania z rodzicami organizowane są zgodnie z ustaleniami:
 1. wywiadówki, nie rzadziej ni ż cztery razy w roku szkolnym,
 1. stałe dyżury dyrektora i sekretariatu,
 1. godziny nauczycieli do dyspozycji rodziców, usta lane na początku każdego semestru i podawane do wiadomości rodzicom,
 1. dodatkowe spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami w razie zaistnienia takiej potrzeby.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • § 19


17

 1. Szczegółow ą organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem ramowego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 1. Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określa Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3.Na podstawie zatwierdzonego planu organizacji pracy szkoły dyrektor, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. 3. Termin rozpoczynania i kończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw

świątecznych  określa  kalendarz  roku  szkolnego  zaopiniowany  przez  Radę Pedagogiczną

i zatwierdzony przez dyrektora.

 1. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddział nie mo że liczyć więcej niż 25 uczniów. W ci ągu danego roku szkolnego uczniowie uczestniczą we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych planem nauczania.
 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i na innych zaj ęciach, dla których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń w mniejszych grupach.
 1. Zajęcia wychowania fizycznego, mogą być prowadzone w grupach oddzielnie dla chłopców i dziewcz ąt.
 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III maj ą charakter zintegrowany. Zajęcia obowiązkowe w tych klasach realizowane są w godzinach 8.00 - 13.00. Czas trwania poszczególn ych zajęć

ustala nauczyciel prowadzący je, zachowując ogólny tygodniowy wymiar czasu okre ślony

 • tygodniowym rozkładzie zajęć.
 1. Czas trwania godziny lekcyjnej w klasach IV-VIII wynosi 45 min.
 1. Szkoła zapewnia naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.
 1. W szkole organizuje się naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:
 1. dzienniki lekcyjne,
 1. arkusze ocen,
 1. protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych ,
 1. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 1. dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 1. księgę uczniów.

18

Zasady przyjęcia uczniów do szkoły

 • 18

 

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Świat Ucznia PSP w Białymstoku jest:
 • zapoznanie i akceptacja statutu szkoły,
 • przejście rozmowy kwalifikacyjnej przez ucznia,
 • wniesienie opłaty wpisowego.
 1. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla przedszkolaków Przedszkola Świat Zucha w Białymstoku oraz rodzeństwa dzieci uczących się w szkołach prowadzonych przez NWSP w Białymstoku.
 1. Decyzje o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. Przyjęcie ucznia poza procedurą kwalifikacyjną może nastąpić jedynie za zgodą organu prowadzącego.
 1. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:
 1. złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
 1. wstępna rozmowa z rodzicami,
 1. rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem przeprowadzona przez dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela. Uczeń przenoszący się z innej szkoły może być przyjęty na podstawie ostatniego świadectwa,
 1. wpłata wpisowego, co jest równoznaczne ze zobowi ązaniem się ucznia do przestrzegania zapisów dokumentów reguluj ących funkcjonowanie szkoły: statutu i regulaminu szkoły,
 1. dostarczenie w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły dokumentów dziecka (gotowości szkolnej, opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

świadectwa szkolnego).

 • 19

 

 1. Organizacje stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.

19

 • 20

 

 1. Szkoła działa we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.00, zaś w pozostałe dni w godzinach wynikających z terminarza zaplanowanych zajęć.
 1. Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów przebyw ający na terenie szkoły zobowiązani są

do przestrzegania postanowień statutu, a także regulaminów pomieszcze ń wydzielonych, o ile z nich korzystają.

 • 21

 

 1. Uczniowie wybierają zajęcia pozalekcyjne na początku roku szkolnego, zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez szkołę, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła organizuje:
 1. zajęcia wyrównywania wiedzy,
 1. koła przedmiotowe,
 1. koła zainteresowań,
 1. zajęcia rekreacyjno-sportowe.
 1. W zajęciach wyrównywania wiedzy ma obowi ązek uczestniczyć uczeń wskazany przez nauczyciela, któremu, zdaniem nauczyciela, potrzebn a jest dodatkowa pomoc dla opanowania wymagań przedmiotu. Ilość koniecznych spotkań określa nauczyciel.
 1. Uczeń zobowiązany jest do uczęszczania na wybrane zajęcia pozalekcyjne co najmniej przez okres jednego semestru.
 1. Nieobecność na zajęciach pozalekcyjnych podlega obowiązkowi usprawiedliwienia.
 • 22

 

 1. Uczeń ma prawo uczestniczyć w oferowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych.
 1. Za organizację, przebieg i bezpieczeństwo uczniów na zaj ęciach dodatkowych organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialny jest prowadzący je nauczyciel.
 1. Nauczyciel przygotowujący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do uzyskania akceptacji dyrektora szkoły dla ich programu i koniecznych warunków organizacji.
 1. W przypadku wszelkich zajęć związanych z dłuższym opuszczeniem terenu szkoły i jej najbliższej okolicy obowiązuje wypełnianie karty wycieczki. Zatwierdzenie karty jest równoznaczne z upowa żnieniem do prowadzenia zajęć poza terenem szkoły.

20

Organizacja świetlicy szkolnej

 • 23

 

 1. Świetlica działa na terenie szkoły w godzinach od 13.00 do 17.00. Świetlica zapewnia bezpieczeństwo i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w stosunku do dzieci powierzonych pieczy nauczyciela świetlicy. Warunkiem otoczenia dziecka opieką jest zgłoszenia go do świetlicy przez rodziców.
 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba wychowanków nie mo że przekraczać 20.
 1. Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00.

Organizacja wolontariatu

 • 24

 

 1. W szkole można organizować i realizować działania w zakresie wolontariatu, które kształtują u uczniów postawy prospołeczne sprzyjaj ące aktywnemu uczestnictwu uczniów w

życiu społecznym. Jest to systemowe działanie oparte na:

 • zapewnieniu przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy,
 • możliwości podejmowania wolontariatu przez samorząd uczniowski (w porozumieniu z dyrektorem) i powołania rady wolontariatu.
 1. Wolontariat szkolny jest rozumiany jako bezinteresowne zaangażowanie szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebu jących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
 1. Dyrektor szkoły spośród nauczycieli powołuje koordynatora wszystkich za dań i działań

wolontariatu. Koordynator wolontariatu:

 1. pełni swoją funkcję do odwołania,
 1. powołuje przewodniczącego wolontariatu spośród społeczno ści szkolnej, który pełni swoj ą

funkcję do odwołania przez koordynatora wolontariatu,

 1. angażuje do współpracy uczniów i rodziców,
 1. przygotowuje plan pracy Wolontariatu szkolnego na okres danego roku szkolnego,
 1. opracowuje sprawozdanie oraz ewaluację z działalności Wolontariatu szkolnego za dany rok szkolny.
 1. 4. Cele szczegółowe wolontariatu szkolnego:
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

21

 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie empatii i tolerancji,
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 1. Obszary działania - aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

Środowisko szkolne:

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • praca w bibliotece szkolnej.

Środowisko pozaszkolne:

 • Współpraca z instytucjami prowadz ącymi działalność oświatową, charytatywną, pomocową
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
 1. Realizowane zadania:
 • przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • poznanie obszarów pomocy.
 • poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • zachęcanie uczniów do działa ń w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

22

 • okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • wymiana doświadczeń.
 1. Wolontariusz ma prawo:
 • Zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
 • Podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu,
 • Otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 • Być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 • Do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 1. Obowiązki wolontariusza:
 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie .
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu. .
 1. Sposoby ewaluacji:
 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego, zawierające spis akcji charytatywnych, instytucji, w których s ą obecni Wolontariusze.
 • Zdjęcia z imprez.
 • Informacje na stronie internetowej szkoły.
 • Podziękowania od osób i instytucji.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • 25

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu takie pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby na etapie ukończenia szkoły był dojrzały do podj ęcia optymalnych decyzji w sprawie własnej przyszłości zawodowej, dostosowanych do własnych możliwości i aktualnych potrzeb społeczno-ekonomicznych regionu i całego kraju.
 1. Doradztwo zawodowe w szkole opiera się na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców wobec informacji edukacyjnej i zawodowej. Podstawą diagnozy są :

23

 • obserwacje i analiza dotychczasowych działań szkoły w zakresie realizacji zadań z obszaru poradnictwa zawodowego i zapotrzebowania uczniów,
 • analiza dokumentacji szkolnej,
 • rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami na temat zakresu upowszechniania tematyki poradnictwa zawodowego w ramach prowadzonych przez nich zajęć oraz zainteresowania uczniów t ą tematyką,
 • informacje uzyskane od rodziców,
 • analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia zakłada przygotowanie uczniów klas VII i VIII do podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej i zawodowej w ramach indywidualnych i grupowych zajęć z uczniami, ukierunkowanej samodzielnej aktywności uczniów, spotka ń z rodzicami.

W celu przygotowania uczniów do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkole podejmowane są następujące działania:

3.1. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza nale ży m.in.

 1. gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie i eksponowanie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3.2. Do zadań wychowawców klasowych nale żą m.in.:

 1. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe,
 1. pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 1. organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne dla uczniów klas ósmych.

3.3. Do zadań pedagoga / doradcy zawodowego należy m.in.:

 1. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 1. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

24

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 1. współpraca z instytucjami wspieraj ącymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególno ści z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 1. 4. Cel główny  programu  doradztwa  zawodowego:  Ucze ń podejmuje  trafną decyzję

edukacyjną i zawodową.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi dokonać samooceny,
 • potrafi określić własne zainteresowania, uzdolnienia, cechy charakteru, temperamentu,
 • wskazuje swoje mocne i słabe strony,
 • określa swoje predyspozycje zawodowe,
 • zna aktualną sytuację na rynku pracy,
 • zna strukturę szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym, kryteria naboru do szkół

średnich

 • sprawnie posługuje się informatorami,
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku niepowodzeń, umie szukać

rozwiązań w sytuacjach kryzysowych,

 • ma przekonanie o konieczności kształcenia przez całe życie. Rodzice :
 • będą przygotowani do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • będą znali źródła informacji zawieraj ące strukturę szkolnictwa ponadpodstawowego, kryteria i zasady naboru do ró żnych typów szkół.

Nauczyciele:

 • będą wspierali uczniów w rozpoznawaniu przez nich predy spozycji zawodowych i w planowaniu ścieżki edukacyjnej,
 • będą kształtowali u uczniów przekonanie o konieczno ści kształcenia i samokształcenia przez całe życie.

25

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub  innymi organizacjami w zakresie

działalności innowacyjnej

 • 26.

 

 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą

Szkołę lub jej część. Polega w szczególno ści na modyfikacji metod oraz sposobów nauczania przy jednoczesnym zachowaniu celów i tre ści nauczania. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiednich środków finansowych, warunków kadrowych i organizacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie innowacji.

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami.

 1. 2. Współpraca ta polega w szczególno ści na:
 1. informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególno ści na stronie internetowej Szkoły, jak równie ż korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);
 1. organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszenia i innych organizacji;
 1. opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowa ń;
 1. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze dorad czym i konsultacyjnym uczestniczących w prowadzeniu innowacji;
 1. promowaniu realizowanej innowacji.
 1. 3. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze s towarzyszeniem lub inną organizacją porozumienie, w którym okre ślane są prawa i obowiązki stron umowy, warunki rozwiązania i czas jej trwania.
 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególno ści organizacje harcerskie, których celem statutowym je st działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 1. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologic zno – pedagogicznymi oraz innymi

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom


26

 • 27

 

 1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań Szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psycholo giczno – pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 1. Szkoła organizuje współprac ę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.
 1. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działa ń

zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do który ch uczeń i/lub rodzic (prawny opiekun) zwrócił si ę o pomoc.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzica mi w zakresie

nauczania, wychowania i profilaktyki

 • 28.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałaj ą ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 1. Kadra pedagogiczna szkoły współdziała z rodzicam i w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
 1. Nauczyciele, wychowawcy wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Szkoła organizuje:
 • obowiązkowe zebrania z rodzicami – prowadzone głównie prz ez wychowawców klas
 • spotkania rodziców uczniów z nauczycielami podcz as indywidualnych konsultacji
 • indywidualne spotkania z rodzicami np. ze specjalistami tj. pedagogiem, psychologiem
 1. 6. Formy współdziałania uwzgl ędniają prawo rodziców do:
 • znajomości celów, zada ń oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
 • znajomości statutu szkoły, w tym WSO

27

 • znajomości szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
 • uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w określonej sytuacji szkolnej
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat frekwencji, zachowania, postępów i przyczyn niepowodzeń szkolnych swego dziecka
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły
 • udziału w życiu szkolnym uczniów
 • zasiadania w radzie rodziców (je śli taka została powołan)
 1. 7. Obowiązki rodziców:
 • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy oraz nauczycielami przedmiotu z wykorzystaniem dostępnych źródeł komunikacji
 • uczestniczenie w obowiązkowych zebraniach z rodzicami organizowanych przez szkołę
 • udział w indywidualnych konsultacjach i spotkaniach indywidualnych
 • systematyczna kontrola frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka
 • współpraca w sytuacjach wymagaj ących interwencji
 • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
 • punktualne przyprowadzenie ucznia do szkoły lub dopilnowanie aby uczeń dotarł punktualnie do szkoły w przypadku kiedy jest już samodzielny
 • zapewnienie dziecku warunków umo żliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych i treningowych.
 • za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia materialnie odpowiadają jego rodzice.
 • 29

 

 1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wypo sażenia szkolnego:
 1. a) obuwia na zmianę i do ćwiczeń sportowych,
 1. b) dresu oraz krótkich spodenek i koszulki gimnasty cznej,
 1. c) podręczników wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli , d) piórnika wraz z zawarto ścią.

2.Obowiązkiem rodziców jest tak że:

 1. informowanie na bieżąco szkoły o stanie zdrowia dziecka,
 1. współpraca z wychowawc ą w zakresie wychowywania i nauki,

28

 1. terminowe uiszczanie opłat za szkołę.
 1. usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole.
 1. Rodzice, zapisując dziecko do szkoły, składają na piśmie oświadczenie o dobrowolnej wpłacie wpisowego i przyjmują do wiadomości program, cele i zadania szkoły.
 1. Rodzice wyrażają zgodę na:
 1. umieszczenie zdjęcia dziecka oraz jego imienia w materiale reklamowym lub / i opisujący działania podejmowane dla dobra Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku, w mediach elektronicznych bądź wydawanych w formie papierowej,
 1. umieszczanie zdjęć dziecka oraz jego imienia w Internecie, na stronie internetowej Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku, na facebooku oraz w innych formach elektronicznej prezentacji,
 1. umieszczanie zdjęć przedstawiających prace plastyczne bądź inne twórcze prace artystyczne dziecka w Internecie, na stronie internetowej Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku, na facebooku oraz w innych formach elektronicznej prezentacji,

Jednocześnie, Dyrektor Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku zapewnia, że umieszczone zdjęcia i prace dziecka w żaden sposób nie narusz ą godności dziecka ani jego rodziny oraz że zamieszczenie zdjęć dziecka i / lub jego prac wynika z procesu funkcjonowania placówki i jest jego cz ęścią.

 • przypadku nie wyrażenia przez Rodzica zgody, obowiązkiem Rodzica jest złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia z zaznaczeniem obszaru, którego brak zgo dy dotyczy oraz terminu obowiązywania. Oświadczenie to przechowywane jest w teczce dokumentacji danego ucznia.

ROZDZIAŁ V

ZASADY FINANSOWANIA

 • 30

 

 1. Działalność szkoły finansowana jest z opłat rodziców (wpisoweg o, czesnego i opłat za zajęcia dodatkowe), dotacji budżetowych, a także ze środków organu prowadz ącego lub przekazywanych szkole przez innych donatorów.

29

 1. Roczna opłata za naukę dziecka w szkole – tzw. czesne - ustalana jest prz ez organ prowadzący i jest rozłożona na dwanaście rat miesięcznych, które wpłacane s ą przez rodziców na bankowe konto szkoły za dany rok szkol ny od września do sierpnia każdego roku.
 1. Rodzice ucznia są zobowiązani do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 w wysokości i terminach ustalonych w umowie.
 1. Wpłaty rat czesnego winny być wnoszone z góry, w terminie do 10 dnia ka żdego miesiąca; możliwe jest zaliczkowe regulowanie należności za dłuższy okres. W przypadku opó źnień w opłatach pobierane będą odsetki w wysokości ustawowej. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia rodziców z opłaty pełnej raty czesnego.
 1. W przypadku niewywiązywania się rodziców ucznia ze zobowi ązań, o których mowa w ust. 2 dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów. Decyzja dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.
 1. W przypadku rezygnacji rodziców z nauki dziecka w szkole wpisowe nie podlega zwrotowi.
 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów.
 1. Rodzice dziecka zawierają ze szkołą umowę na nauczanie oraz podpisują corocznie oświadczenie o kontynuowaniu nauki w kolejnym roku szkolnym. Brak takiego oświadczenia do dnia 30 czerwca każdego roku jest równoznaczny z rezygnacj ą z nauki w szkole w kolejnym roku szkolnym.
 1. Rodzice dziecka mogą odwołać się od decyzji dyrektora, o której mowa w ust. 5 do o rganu prowadzącego.
 1. Dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek zainteresowanych, przesunąć termin wpłaty raty czesnego, z zastrzeżeniem ust.10.
 1. Niedotrzymanie ustalonego terminu wpłaty powoduje naliczenie odsetek za cały okres prolongaty należności.
 • 31

 

 1. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego winien być podany do wiadomości rodziców, wraz z uzasadnieniem.
 1. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:

30

 1. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
 1. wzrostem wydatków na cele administracyjno-gospod arcze, w tym kosztów stałych,
 1. inflacją.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 32

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników nie b ędących nauczycielami.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz Karty Nauczyciela w zakresie art.91 b ust. 2 KN.
 1. Nauczyciele oraz inni pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o prac ę lub umów cywilnoprawnych.
 1. Szczegółowy zakres czynno ści dla pracowników okre śla dyrektor szkoły.
 • 33

1.Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców okre ślają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91 b Karty), statutu i regulaminu szkoły oraz zarządzenia organu prowadzącego.

 1. W szczególno ści do obowiązków nauczycieli i wychowawców nale ży:
 1. dbałość o jak najwyższą jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 1. prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami przydzielonych klas w zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z przyjętym programem nauczania i według

swojej                           najlepszej                            wiedzy                           i                           umiejętności,

 1. zapoznawanie uczniów i ich rodziców z wymaganiam i edukacyjnymi prowadzonych zajęć edukacyjnych i kryteriami ocen przedmiotowych i oceny zachowania,

31

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pozostaj ących pod opieką nauczyciela, podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 1. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz s prawiedliwe traktowanie,
 1. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
 1. systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 1. uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców poszczególnych klas (wywiadówkach),
 1. przestrzegane kultury współ życia w odniesieniu do członków społeczno ści szkolnej na terenie szkoły oraz poza szkołą,
 1. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 1. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
 • prowadzenie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem,
 • informowanie dyrektora szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów naruszaj ących przyjęte powszechnie zasady postępowania,
 • informowanie wychowawcy klasy o dostrzeżonych objawach agresji i nadpobudliwości na zajęciach i poza nimi,
 1. respektowanie i realizowanie poleceń dyrektora szkoły.
 • 34

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 1. Do zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególno ści:
 1. tworzenie warunków wspomagaj ących rozwój ucznia, proces jego uczenia si ę oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 1. opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bez pieczeństwa,
 1. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

32

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
 1. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzi cami:
 • ró żne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 • ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 1. współdziała z nauczycielami ucz ącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z ró żnymi trudnościami i niepowodzeniami),

 1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 • współdziałania z rodzicami w działaniach wych owawczych,
 • włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi spec jalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnie ń uczniów - organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły,
 1. organizuje co najmniej trzy razy w roku szkolnym, spotkania z rodzicami –

wywiadówki, w trakcie których m.in. informuje ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów,

 1. na miesiąc przed końcem semestru i roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców o gro żącej uczniowi ocenie niedostatecznej

z przedmiotu oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania.

 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji o światowych i naukowych.
 • § 35

Nauczyciele i wychowawcy w szczególno ści mają prawo do:

 1. nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie programami wychowania przedszkolnego i programami nauczania kształcenia ogólnego oraz podr ęcznikami

33

dopuszczonymi do użytku szkolnego przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa,

 1. b) współudziału w formułowaniu corocznych planów pr acy szkoły, zasad

wewnątrzszkolnego systemu oceniania /WSO/ oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli /WDN/,

 1. kreowania własnych metod nauczania i wychowania oraz stosowania ich w pracy z uczniami,
 1. egzekwowania od uczniów wiedzy i umiej ętności zgodnie ze sformułowanymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi i oceniania poziomu ich opanowania zgodnie z obowiązującymi zasadami WSO,
 1. aktywnego współtworzenia jak najlepszego oblicza szkoły,
 1. oczekiwania i wymagania kulturalnego stosunku do siebie ze strony przełożonych i innych członków społeczno ści szkolnej,
 1. wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez organ prowadzący zasadami wynagradzania w szkole,
 1. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizacje programu nauczania,
 1. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 1. podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w ró żnych formach doskonalenia zawodowego.
 • 36

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe: wychowawcze, przedmiotowe i inne.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół edukacyjny, którego zadaniem w szczególno ści jest zharmonizowanie w czasie treści nauczania

oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu edukacyjnego kieruje wychowawca klasy.

 1. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmuj ą:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodn ienia sposobów realizacji programów nauczania, a tak że uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, wspólne opracowanie szczegółowych kryter iów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

34

 1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a tak że w uzupełnieniu ich wyposażenia,
 1. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 • 37

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałaj ą ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 1. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
 1. znajomości przepisów dotycz ących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej,
 1. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce

i zachowaniu,

 1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE

 • 38

 

 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki na warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
 1. W szczególno ści uczeń ma prawo do:
 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole z apewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę

i poszanowanie jego godności,

 1. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególno ści dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

35

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 1. zapoznania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami,
 1. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowania,
 1. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 1. nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców,
 1. oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim,
 1. i) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę lub szkołę,
 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, ksi ęgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
 1. zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wnioskó w i postulatów dotycz ących szkoły i spraw uczniowskich,
 1. ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez szkołę.
 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy i za zgodą dyrektora, organizować imprezy klasowe i szkolne:
 1. Dzień Wiosny,
 1. Święto Szkoły,
 1. Dzień Dziecka i Sportu,
 1. imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
 1. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
 1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
 1. W szczególnych przypadkach (dłu ższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
 • 39

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

36

 1. brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i systematycznie przygotowywać się do nich,
 1. dbać o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
 1. przestrzegać porządku szkolnego, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
 1. przestrzegać zasad kultury współ życia w odniesieniu do członków społeczno ści szkolnej oraz poza szkołą,
 1. przeciwstawiać się przejawom agresji fizycznej i psychicznej,
 1. uzupełniać braki w wiedzy wynikające z absencji na zajęciach lekcyjnych, prowadzić

starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczycieli,

 1. przestrzegać regulaminów pomieszcze ń szkolnych (pracownie, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna itp.),
 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz wykonują czynności

porządkowe  po skończonych lekcjach.

 1. Uczniowie danego oddziału zobowiązani są do dekorowania swojej sali lekcyjnej i utrzymywania w niej ładu i porządku. Za realizacje tego obowiązku odpowiedzialny jest samorząd klasowy i uczniowie dyżurni oraz wychowawca klasy.
 1. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystania z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana obuwia i odzieży.
 1. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
 1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy i przeniesieniu do szkoły rejonowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, z następujących przyczyn:
 1. dopuszczenia się kradzieży,
 1. palenia tytoniu,
 1. picia alkoholu,
 1. zażywania lub rozprowadzania narkotyków lub innych środków zmieniaj ących

świadomość oraz środków odurzaj ących,

 1. samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych,
 1. dwukrotnego otrzymania nieodpowiedniej i/lub nagannej oceny zachowania w następujących po sobie semestrach lub trzykrotnego w dowolnych okresach kwalifikacyjnych,

37

 1. notorycznego naruszania postanowień wymienionych w ust. 1, łamania przepisów regulaminu szkolnego, braku pożądanej poprawy swego zachowania, pomimo stosowanego wobec ucznia oddziaływania wychowawczego,
 1. posiadania lub rozpowszechniania materiałów, prz edmiotów i wydawnictw propagujących przemoc, nienawiść i środków okre ślonych w lit.d,
 1. nieuzyskania promocji do następnej klasy,
 1. zachowania w sposób demoralizuj ący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu własnemu oraz innych członków społeczno ści szkolnej.
 1. braku współpracy z rodzicami ucznia w obszarze w ychowania i edukacji mimo podjętych działań interwencyjnych ze strony szkoły.
 1. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice naprawiając szkody lub pokrywając koszty ich naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
 • 40

 

 • Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach szkolnych niezwłocznie po jego powrocie do szkoły, nie pó źniej jednak niż w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane będą przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
 1. Usprawiedliwienie winno mieć formę pisemną.
 1. Usprawiedliwienie powinno zawierać:
 1. datę usprawiedliwionej nieobecności,
 1. jej wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),
 1. przyczynę,
 1. wyraźny podpis jednego z rodziców.
 1. Zasady określone w punktach 2 i 3 obowiązują równie ż w przypadku wyprzedzającego zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych.
 1. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (wszelkich zajęć ruchowych) i odbywa się

wyłącznie na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii.

 • § 41

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wymaganych podstawowych elementów wyposażenia szkolnego:

38

 1. podręczników wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli ,
 1. zeszytów i wymaganych przyborów szkolnych,
 1. innych pomocy i środków dydaktycznych wymaganych przez nauczyciela n a realizowane w danym dniu zajęcia edukacyjne,
 1. obuwia na zmianę i do ćwiczeń sportowych,
 1. dresu oraz krótkich spodenek i koszulk i gimnastycznej.
 • 42

 

 1. Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien by ć czysty i schludny oraz odpowiedni do okoliczności.
 1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowi ązek nosić w czasie:
 1. uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego,
 1. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 1. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy, dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna.
 • 43

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i cenne przedmioty wnoszone przez uczniów na teren szkoły, za wyj ątkiem sytuacji, kiedy powierzone one zostały opiece jednego z nauczycieli.

 • § 44

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami określa regulaminy pomieszczeń wydzielonych.

 • 45

 

 1. Każdy uczeń ma prawo do posiadania szafki, przeznaczonej do przechowywania jego wyposażenia szkolnego.
 1. Użytkownik szafki odpowiada za utrzymanie w niej porządku.

39

 • § 46
 1. Uczeń może być wyró żniony:
 1. pochwałą wychowawcy wobec klasy,
 1. pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
 1. dyplomem uznania,
 1. listem pochwalnym do rodziców,
 1. nagrodą rzeczową,
 1. nominacją do nagrody dla „Super Ucznia”,
 1. nagrodą rzeczową dla „Super Ucznia”,
 1. świadectwem z wyró żnieniem,
 1. stypendium naukowym.
 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 • § 47
 1. Uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem wychowawcy klasy,
 1. wykluczeniem, przez wychowawcę, z udziału w uroczystościach lub nieobowiązkowych imprezach szkolnych,
 1. zobowiązaniem, przez wychowawcę, do osobistego wykonania wskazanych prac porządkowych na terenie szkoły, w przypadku wykroczenia połączonego z wyrządzeniem szkód materialnych,
 1. wydanym przez wychowawcę zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 1. upomnieniem lub naganą w formie pisemnej udzieloną przez dyrektora szkoły.
 1. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania informacji o wymiarze kary.
 1. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanym i przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
 1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
 1. odwołać karę,
 1. zawiesić warunkowo wykonanie kary.

40

 1. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
 1. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
 1. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub nałożeniu na niego kary.

ROZDZIAŁ IX

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWN        ĄTRZSZKOLNEGO

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

 • § 43

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 • 53

 

 1. Rodzice zapisując dziecko do szkoły, potwierdzają na piśmie znajomość niniejszego statutu i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz składają pisemne oświadczenie o dobrowolnej wpłacie wpisowego.
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 1. współpraca z wychowawc ą w zakresie wychowywania i nauki dziecka,
 1. informowanie na bieżąco szkoły o stanie zdrowia dziecka,
 1. terminowe uiszczanie opłat za szkołę.
 1. Statut szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy własnej

lub na wniosek jednego z organów szkoły.

 1. Organ prowadzący przed zmianą statutu powinien zasięgnąć opinii organów szkoły.
 1. Zasięganie opinii, o której mowa w ust.4, nie jest konie czne jeśli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wy ższego rzędu.
 1. Po dokonaniu zmian w statucie, z ich treścią zostaną zapoznani rodzice i nauczyciele na najbliższym, odpowiednio, zebraniu rodziców i posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 1. Programy zajęć pozalekcyjnych będą wprowadzane i realizowane stopniowo po rozpoznaniu zainteresowań uczniów i w miar ę posiadanych środków finansowych.

41

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 roku.

Zatwierdzono uchwałą organu prowadzącego z dnia 26.11.2019r.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19),
 • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2017.60 z dnia 2017.01.11)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sł uchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z pó źniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla bran żowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szk oły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły polic ealnej (Dz. U. poz. 356).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczeg ólnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 200 2 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.

25 sierpnia 2009 r. – Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz.  1130);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i prog ramów nauczania oraz dopuszczania do u żytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowi ązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1116);

42

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

43