Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

Regulamin

Świat Ucznia PSP w Białymstoku

 1. Zasady porządkowe
 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie wierzchnie w przydzielonych im zamkniętych szafkach. Kluczykami do szafek dysponują uczniowie przez cały etap edukacyjny. W razie zagubienia lub zniszczenia kluczyka, rodzice zobowiązani są dorobić go na własny koszt. Uczniowie odpowiedzialni są również za powierzone im szafki znajdujące się w szatni. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia szafki rodzice zobowiązani są ponieść koszty związane z zakupem nowej szafki bądź jej naprawą.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia przez cały rok szkolny.
 3. W czasie przerwy uczniowie powinni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok sali.
 4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej w określonym porządku.
 5. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego zachowania.
 6. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę w ładzie i czystości.
 7. Uczeń który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczka, zawody) powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy, który powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców, a w poważniejszych przypadkach również dyrekcję szkoły.
 8. Uczniowie nie powinni do szkoły przynosić cennych przedmiotów, ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz włączania w czasie lekcji telefonów komórkowych, aparatów mp3 oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania.
 10. W przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji urządzeń wymienionych
  w punkcie 9, nauczyciel ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców
  ( opiekunów prawnych) oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.
 11. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.
 12. Rodzice lub opiekunowie maja obowiązek usprawiedliwiać nieobecność ucznia w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.
 13. Wszelkie spóźnienia ucznia odnotowuje się w dzienniku i również powinny być usprawiedliwione przez rodzica.
 14. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia.
 15. Pracownie specjalistyczne ( informatyczna, przyrodnicza, polonistyczna, sala gimnastyczna) powinny posiadać własne regulaminy.
 1. II. Ubiór ucznia
 1. Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i schludnym.
 2. Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach galowych czyli biało-czarnych lub biało- granatowych.
 3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, tipsy.
 4. Dozwolona jest skromna biżuteria, noszona przez dziewczęta ( małe kolczyki, pierścionek, brożka lub wisiorek).

III.            Organizacja imprez i zabaw

 1. 1. Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany:

      -  należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne               działania,

      -  uczniowie w czasie zabawy ( imprezy klasowe ) przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach,

      -  po zakończonej zabawie ( imprezie ) uczestnicy winni zostawić pomieszczenie w porządku,

      -  uczniowie zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej.

 1. 2. Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,   organizacje uczniowskie,
 2. 3. Zabawy ( imprezy klasowe ) mogą odbywać się w godzinach 17:00 – 21:00, a sobotę w godzinach przedpołudniowych,
 3. 4. Uroczyste apele i akademie odbywają się wg. opracowanych na te okazje scenariuszy,
 4. 5. Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru szkolnego, jeśli takowy jest w szkole.,
 5. 6. Skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający się uczniowie kl. IV- VIII.

 

 1. IV.  Samorząd Uczniowski
 1. 1. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska;
 2. 2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg. regulaminu samorządu;
 3. 3. Rada Samorządu Uczniowskiego działa zgodnie z ustalonym planem pracy wynikającym z potrzeb szkoły oraz w oparciu o propozycje zgłoszone prze społeczność uczniowską w czasie kampanii wyborczej;
 4. 4. Samorząd Uczniowski w razie potrzeby powołuje spośród nauczycieli lub uczniów Rzecznika Praw Ucznia;
 5. 5.     Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców, którzy winni ustosunkować się do nich w ustalonym terminie;
 6. 6. Samorząd szkolny i uczniowski ma prawo liczyć na pomoc wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań;
 7. 7. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego oraz jego uprawnienia określa regulamin tej organizacji.

 

 1. V. Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania
 1. 1. Nagrodę dla Ucznia przyznaje dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, opiekun koła, lub samorządu uczniowskiego;
 2. 2. Nagrody mogą być przyznawane w formie:

             - listu pochwalnego;

             - medalu dla wybitnego absolwenta;

             - dyplomu, nagrody książkowej lub rzeczowej;

             - udziału w imprezach, spotkaniach na terenie szkoły i poza szkołą.

 1. 3. Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowywane są na świadectwie;
 2. 4. Za szczególne osiągnięcia uważane jest uzyskanie co najmniej wyróżnienia w  konkursie poza szkolnym.
 1. VI. Tryb postępowania w sprawach kar wraz z zasadami odwoływania się od  decyzji o ich wymierzaniu.
 1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów;
 2. Karą może być upomnienie, nagana, przeniesienie do innej klasy, a nawet w wyjątkowych sytuacjach także przeniesienie do innej szkoły;
 3. System kar ustala wychowawca klasy adekwatnie do sytuacji wychowawczej danej klasy.
 4. Karę może nałożyć dyrektor, wicedyrektor na wniosek wychowawcy;
 5. O nałożonej na ucznia karze przez dyrektora czy wicedyrektora szkoła ma obowiązek poinformować jego rodziców bądź opiekunów prawnych;
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły.

       VII.  Tryb rozstrzygania sporów

 1. 1. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania;
 2. 2. Spory wewnątrz klasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą;
 3. 3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczniowie mogą odwoływać się do wychowawcy,  wicedyrektora lub dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski może stanąć w obronie ucznia;
 4. 4. Uczniowie lub ich rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania lub sytuacji spornej. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującymi procedurami.

      VIII.  Zasady przeprowadzania sprawdzianów

 1. 1. Uczniowie powinni być powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich sprawdzianach obejmujących większą partię materiału;
 2. 2. W tygodniu mogą być przeprowadzone dwa sprawdziany, w tym samym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian, obejmujący większą partię materiału                     ( poprzedzony powtórzeniem );
 3. 3. Kartkówki zastępujące odpowiedz ustną o czasie trwania do 15 minut i obejmujące bieżący materiał mogą odbywać  się bez ograniczeń;
 4. 4. Sprawdziany i prace klasowe powinny być poprawione i omówione w klasie nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu pisania tych sprawdzianów;
 5. 5. 13-ty dzień miesiąca, jeśli wypada w piątek jest dniem bez sprawdzianów i ocen niedostatecznych;
 6. 6. Codziennie typowany jest „szczęśliwy numerek”. Uczniowie posiadający taki numerek na liście mogą w tym dniu nie odpowiadać na ocenę – nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
 1. IX.  Zasady udzielania pomocy w nauce

        1 .   Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy w nauce kiedy posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 1. 2. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostosować metody i formy pracy.
 1. X. Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe
 1. 1. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1,2,3,4,5

             - zgodnie z podstawą programową i ramowym rozkładem godzin realizowane są w wymiarze 4 godz. tygodniowo. Decyzją dyrektora PSP „Świat Ucznia” 3 godz. odbywają się stacjonarnie w szkole , natomiast 1 godz. realizowana jest w ramach zajęć pływania na basenie;

            -  nieuczęszczanie/ zwolnienie z zajęć wf. możliwe jest jedynie na podstawie czasowego lub stałego zwolnienia lekarskiego. Możliwe zwolnienie obejmować może pływanie lub rodzaje ćwiczeń, do których wykonywania istnieją zdrowotne przeciwwskazania.

 1. 2. Języki obce;

             - w Świat Ucznia PSP prowadzona jest nauka języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego;

             - możliwość zwolnienia z drugiego języka obcego posiadają jedynie uczniowie mający wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. 3. Wychowanie do życia w rodzinie;
 2. 4. Religia

        Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.09.2020