Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

17.06.2021r.

   

...25.06.2021r. ...

 

KL. I-III  odz. 10:30

 KL. IV -  godz.11:30

KL. V - godz. 09:30

KL. VI -godz. 11:30

   

                                                                                                                                    Zapraszamy !!!